Du er her: Nyheter » 2010 » August » Et skritt videre i reformarbeidet om turnustjenesten

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Et skritt videre i reformarbeidet om turnustjenesten

24.08.2010

Helsedirektoratets har sendt over sin innstilling til Helse - og omsorgsdepartentet. Faglig innhold er endret endel etter høringsrunden. Organiseringsformen står i hovedsak fast, men har fått en lite åpning mot loddtrekning til region.

Oversendelses brev til HOD

Vedlegg med høringssvar oppsummert

Fra Helsedirektoratet.no [20.08.2010 : Jon Bakkerud] Helsedirektoratet har 20. august oversendt Helse- og omsorgsdepartementet sin tilrådning om nybegynnerstillinger for leger .


Etter en offentlig høringsrunde foreslår Helsedirektoratet at dagens turnustjeneste avvikles og erstattes av en ny ordning med toårig nybegynnerstilling for leger, ett år i sykehus og ett år i kommunehelsetjenesten.

- Vi har mottatt mange gode innspill. De fleste av høringsinstansene støtter behovet for å endre dagens turnusordning, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog.

Bred enighet om endring
- Det er også bred enighet om behovet for fortsatt sterk statlig styring av antall legestillinger, også til distriktene, sier han. Helsedirektoratet er opptatt av å få på plass en ordning der nasjonale helsemyndigheter hvert år fastsetter antall og fordeling av antall nybegynnerstillinger for leger etter forslag fra kommuner og helseforetak.

Helsedirektoratet foreslår også en videreutvikling av de pedagogiske virkemidlene i dagens ordning med distriktskommuner og lokalsykehus som viktige læringsarenaer.

Videre foreslås bortfall av dagens ordning med sentral loddtrekning, og innføring av en ordning der nyutdannede leger søker om stilling slik det er ellers i arbeidslivet.

- Flere har uttrykt bekymring på dette punktet. Vi tilrår å videre vurdere en mulig loddtrekningsmekanisme som kan organiseres regionalt som en overgangsordning med trekning av region, og regional koordinering av søknadsprosessen, sier Guldvog. – Videre ligger det i vår tilrådning til departementet en styrking av den kommunale tjenestetiden for nyutdannede leger. Dette er i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen, sier han.


Innsigelser tas på alvor
De viktigste innsigelsene i høringen er:

  • at omleggingen under visse forutsetninger vil gi mindre breddekompetanse og mindre erfaring med håndtering av akutte tilstander og sammensatte lidelser svekket
  • tilgang av leger til distriktene ved overgang til søknadsbasert tilsetting i stedet for dagens ordning med sentral loddtrekning og sentraldirigerte forpliktelser både for turnuslege og arbeidsgiver
  • manglende insentiver for kommuner og helseforetak til å opprette nybegynnerstillinger for leger ved bortfall av dagens statlige instruksjonsadgang
  • at styrket legedekning i kommunene ikke bør utgjøres av nyutdannede, men erfarne leger
  • at økonomisk pressede kommuner ikke gis økonomisk kompensasjon fra Staten for økte utgifter til flere leger
  • at man er bekymret for å avvikle ordningen med sentral loddtrekning av turnussted
  • økte administrative, kvalifikasjonsmessige og økonomiske forpliktelser for kommuner og helseforetak til behandling av søknadene og problemer med å differensiere mellom søkerne og forhindre nepotisme

- Dette er viktige innsigelser vi tar alvorlig, og som vi mener vi tar hensyn til i vår tilråding til departementet, sier Guldvog.


 

 

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512