Du er her: Nyheter » 2010 » August » Fortsatt ulyst mot turnusforslaget

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Fortsatt ulyst mot turnusforslaget

18.08.2010

En kronikk i Aftenposten 31.august argumenterer for at forslaget "Raserer turnustjenesten" og anbefaler andre tiltak. Dagens Medisin skriver 18.august at instanser i det ganske land er ikke spesielt imponerte over forslaget til ny turnusordning. En gjennomgang av 75 høringssvar viser at flertallet støtter gammelmåten å gjøre tingene på – nemlig loddtrekning.

Dagens Medisin 18. august: Fortsatt ulyst mot turnus

Aftenposten 31.august: Raserer turnustjenesten

Raserer turnustjenesten
Kronikk

GISLE ROKSUND, leder, Norsk forening for og spesialist Allmennmedisin KJETIL KARLSEN, spesialist i allmennmedisin og fastlege, Tromsø og HÅKON KVÅLE BAKKE, medisinstudent, Bodø


Fortsatt loddtrekning.Et forslag fra Helsedirektoratet kan føre til at dagens turnus¬tjeneste for leger raseres. Forslaget truer utdanningen av leger i Norge, og vil gi negative følger for legefordelingen og helsetjenestens kvalitet. Direktoratet foreslår å fjerne kravene om obligatorisk tjeneste i indremedisin og kirurgi. Vurdering og kvalitetssik¬ring av søkere til stillingene foreslås flyttet fra sentrale helsemyndigheter til de enkelte kommuner og sykehus. I tillegg foreslås det å fjerne loddtrekningen som frem til nå har fordelt legene til den obligatoriske turnustjenesten.


Søke direkte. Turnustjenesten tjener i dag som myndighetenes kvalitetssikring av nyutdannede leger, og full autorisasjon oppnås først når tjenesten er tilfredsstillende utført. Dagens trekningsbaserte fordeling innebærer at den som trekker det beste nummeret, velger tjenestested først, mens den med dårligst nummer må velge til slutt. Direktoratet forslår i stedet at hver enkelt nyutdannet lege søker tjeneste direkte til kommune og sykehus.
Helsedirektoratets forslag vil svekke legers breddekompetanse, føre til rekrutteringssvikt til distrikter og små sykehus, forsterkede geografiske skjevheter i helsetjenestetilbudet og svekke pasientsikkerheten.


Lang ventetid. Hovedgrunnen til forslaget er et økende tilsig av utenlandskutdannede leger, ettersom reglene om fri flyt av arbeidskraft åpner det norske turnusmarkedet for søkere fra hele EØS-området. Sammen med et økende antall norske medisinerstudenter har det bygget seg opp et overskudd av søkere til turnuslegestillingene, og ventetiden på turnus er nå for mange seks måneder.
Direktoratets reformplaner for turnustjenesten har vært på bred offentlig høring, der motbøren har vært betydelig. En systematisk gjennomgang av høringssvarene som er presentert på legeutdanning.no viser at mer enn to tredjedeler av høringsinstansene gikk imot forslaget om å avskaffe loddtrekning til turnuslegestillingene. Gjennomgangen avdekker videre en nærmest unison bekymring for: svekket tilgang på leger i distriktene,redusert kvalitet på helsetjenesten i småsykehus og kommuner, unødvendige økonomiske og administrative kostnader på kommuner og sykehus ved behandling av søknadene og fare for uryddige og diskriminerende ansettelsesprosesser.


Skrivebordsforslag. Helsedirektoratet har valgt å se bort fra disse innspillene, og holder fast ved sitt dårlige forslag om å innføre en søknadsbasert fordeling. Som en overgangsordning er det lansert en besynderlig hybridløsning, med loddtrekning til region, og regional koordinering av søknadsprosessen. Dette utspillet forsterker inntrykket av et skrivebordsforslag, uten konsekvensutredning og risikoanalyse.
Rettferdig loddtrekning. Internasjonale erfaringer viser, ifølge Nasjonalt senter for Distriktsmedisin, at legekompetansen i distriktet utarmes dersom man overlater fordelingen av nyutdannede leger utelukkende til markedskreftene. Loddtrekning har vist seg å være en velfungerende, ikke-diskriminerende og rettferdig ordning, som har sørget for at nyutdannede leger blir likt fordelt til distriktene, uavhengig av favorisering og faglig bakgrunn. Dette har sikret lik kvalitet i tjenesten til hele landet. Ordningen fungerer også rekrutterende til legestillinger i distrikt. To tredjedeler av de le-gene som gjennomførte spesialisering i allmennmedisin eller samfunnsmedisin i Finnmark i perioden 1995-2003, er fortsatt i landsdelen fem år senere.


Språk viktig. Hovedutfordringen ved turnustjenesten i dag er den økende pågan¬gen av søkere fra utlandet. God språkforståelse er viktig i utøvelsen av legeyrket. Pasi¬entsamtalen er avgjørende for å skjønne hva som plager pasientene og for å stille rett diagnose. En del av dagens turnusleger har dessverre bristende språklige forutsetninger. Kommunikasjon med hørselshemmede, eldre og på ukjente dialekter blir ekstra vanskelig for språksvake leger. I dag er språkkravet bare «bestått» i den såkalte Bergenstesten. Det mener vi er klart utilfredsstillende.


I fagmiljøene diskuteres det ulike måter å forbedre kvalitetssikringen av legers klinis¬ke og språklige ferdigheter før turnustjenesten. Denne prosessen bør videreføres, og løsningen ligger på ingen måte i å overlate kvalitetssikringen til de enkelte sykehus og kommuner. Hvis ca. 1000 årlige kandidater søker direkte til hver kommune og hvert helseforetak, oppstår en betydelig søknadsmengde, som vil lede til et unødvendig og aldeles uoversiktlig byråkratisk merarbeid.
Turnustjenesten må organiseres slik at den er til nytte for hele samfunnet, skriver kronikkforfatterne. 

Andre tiltak. Utfordringen med overskudd av søkere til turnuslegestillingene bør i første omgang møtes med andre tiltak. Blant disse er:
• Utvidet krav til og test av språkferdigheter
• Sentralt organisert test av kliniske ferdigheter og kommunikasjonsevne på norsk (OSCE-test).

Ryddig og rettferdig. Frem til i dag har Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo sammen med Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gjort et viktig arbeid for å sikre ryddighet, kontroll og rettferdighet i opptaket til turnustjenesten i Norge. Hvis denne oppgaven overlates til den enkelte sykehusavdeling og kommune, vil arbeidet med kvalitetssikring av søkerne settes langt tilbake.
Stor oppslutning. Nyutdannede leger har i snart 60 år solidarisk sluttet opp om den loddtekningsbaserte fordelingen til turnustjeneste ved sykehus og distrikt. Dette har sikret gode helsetjenester til hele landet. Mer enn tre fjerdedeler av studenten ønsker ordningen videreført, ifølge en undersøkelse blant studentene i Tromsø våren 2010.
Direktoratets anbefalinger er i strid med internasjonal forskning, ønskene til flesteparten av studentene, og majoriteten av høringsinstansenes anbefalinger. Turnustjenesten er legenes svennetid, gode helsetjenester berører alle, og turnustjenesten må derfor organiseres slik at den er til nytte for hele samfunnet.
Bekymret. Vi er bekymret for at Helsedirektoratet har oversett faren for kvalitets¬tap og redusert tilgjengelighet av legetjenester ved mindre sykehus og kommuner. Kai Jacobsen, tillitsvalgt for legene i Hol, ga følgende råd til helsemyndighetene i sin uttalelse: «Viss det i ein elles velfungerande motor er ein ventil som lek, så må denne strammast til i staden for å skru sund heile motoren».
Vi fester vår lit til at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i større grad enn Helsedirektoratet viser ydmykhet for de tydelige signalene fra høringsrunden. Vi håper hun har mot og vilje til å gå inn for en forbedret og rettferdig turnusordning til pasientenes beste, og at hun ikke vil bli husket som helseministeren som raserte legenes turnusordning.
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512