Du er her: Nyheter » 2013 » Januar

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

31.01.2013

Effektiv tjenesteutvikling med mange aktører, på mange vis

Et spennende skotsk prosjekt har sett på hvordan akademikere og lokalt personell sammen har gjort en forskjell i demensomsorgen i distriktene. Både klinisk trening, diagnostiering og policy-arbeid har vært mål, der kunnskapsoverføring begge veier har vært sentralt. "This embedded engagement model appeared to produce more rapid change than traditional models of use of academic knowledge."

Les mer »

25.01.2013

Sprikende kvalitet i primærhelsetjenesten

I en kronikk skriver stipendiat ved NSDM, Helen Brandstorp, om hvordan samhandlingsreformen stiller større krav til nettopp samhandling. Opplegg for å bedre samspillet med andre yrkesgrupper er imidlertid fraværende i spesialistutdanningen av leger. Frustrasjon oppstår når man ikke forstår hverandre. Profesjonskulturer endrer seg og det gir uklare roller. Forskriftskravet om at det skal legges til rette for trening i samhandling i prehospital akuttmeidisin gjelder ikke bare situasjoner nå det haster som mest. Trening på uoversiktlige situasjoner der man må jobbe sammen, kan trene opp even til klar kommunikasjon, hensiktsmessig ledelse og åpne øynene for hvor viktig rolleavklaring er.

Les mer »

18.01.2013

Frekevens av fastlegekonsultasjoner og bruk av polikliniske tjenester‏

Et forskerteam i Tromsø, med fastlege og stipendiat Trygve Deraas i spissen, har sett på bruken av polikliniske spesialisthelsetjenster i sammenheng med fastlegekonsultasjoner for eldre. Poliklinikken (OPC) er den vanligste inngangen til pasienters bruk av 2. linjetjenester og brukes av fastleger nesten 5 ganger mer enn innleggelser på sykehus. "Conclusions In a universal health insurance system with high GP-accessibility, a health policy focusing solely on a higher activity in terms of GP consultations will not likely decrease OPC use among elderly."

Les mer »

17.01.2013

3 blikk på personellutfordringer

Rekruttering og stabilisering av helsepersonell er et hovedtema i forsknigsfeltet Distriktsmedisin. Les om 1. Lokale planer som må integreres på høyere nivå. 2. Tverrprofesjonelle nettverk for læring i Australia og 3. Desentralisert spesialistutdanning i Canada

Les mer »

15.01.2013

Når turnuslegen er den mest erfarne

Med nye regler for legers turnusordning kan bakvakten på legevakten eller sykehuset vise seg å være mindre erfaren en turnuslegen selv. Myndighetene vil ikke kreve at turnus blir første del av spesialistutdanningen for alle, slik de tidligere ha signalisert. PhD-stipendiatene Håkon Kvåle Bakke og Helen Brandstorp tar bakvaktsproblematikken opp i en kronikk i Aftenposten

Les mer »

14.01.2013

Idle No More - ufolks arabiske vår

Les om Idle No More, protestbevegelsen i Canada som brer om seg og får støtte fra hele verden. Høvding Theresa Spence har sultestreiket siden 11. desember. Fredag 11. januar møtte endelig statsminister Harper med indianerledere, med nasjonal høvding Atleo i spissen, men reaksjonene er delte og protestene fortsetter. Se også hvilke utfordringer urfolk i rikeland har gjennom øynene til helseforskere.

Les mer »

14.01.2013

Lokal forvaltning for matvare og miljøsikkerhet

I en tid da konflikten mellom regjering og urfolksledere i Canada preger urfolk verden over, kan det være nyttig å se på forsking vedrørende et av protestenes kjernepunkt: forvaltning av naturressursene, som er grunnlag for mat, kultur og et liv i pakt med livssyn, basert på gamle avtaler (treaties). Helseforskere i Alaska beskriver hvordan lokal forvaltning gir fordeler: (1) they can contribute to the accuracy and systematic characterization of risks and their relationship to multiple direct and indirect health outcomes; (2) they are more likely to inform actual changes in behavior; and (3) they afford greater transparency to the risk management process and therefore facilitate environmental justice.

Les mer »

14.01.2013

Helserådet 20 år!

NSDM vil gjerne gratulere initiativtaker, redaktør og lege Anders Smith med bladet Helserådet sine imponerende 20 år. Smith har i alle disse årene samlet samfunnsmedisinsk- og folkehelsestoff fra kommuneoverleger og andre i landet til flere utgivelser per år. Fra starten var en målsetting å være en "kommunikasjonsmåte som gjør det enkelt å ha intern kommunikasjon mellom faglederne." I jubileumsutgaven kan man lese om bladets og redaktørens historie. Nå er Helserådet en del av Helsebiblioteket og formidler også stoff fra Folkehelseinstituttet

Les mer »

11.01.2013

Det er langt fra byen og hit...

Laila Didriksen skriver jevnlig fra sitt hverdagsliv som fastlege, kommuneoverlege og småbarnsmor i Gildeskål kommune på sin egen blogg. I det siste nummeret av Doktor i Nord skriver hun om hvordan helsetjenestene ser ut i hennes kommune, med utmerkede samarbeidsrelasjoner og kjennskap til alt og alle. Det er imidlertid ikke helt slik hun fra sentralt hold forstår at ting burde være.

Les mer »

11.01.2013

Sammarbeid om legetjenester i Senjalegen oppsummert

En fersk rapport oppsummerer Senjalegeprosjektet i Troms, et interkommunalt samarbeid om legetjenester. Rapporten er laget av virksomhetsleder Evy Nordby og trekker frem både hva prosjektet har lykkes med og utfordringer fremover.

Les mer »

10.01.2013

Bra for pasientsamtalen med lokalsykehuserfaring.

I en norsk studie viste det seg at de ferske legene som brukte lengst tid på pasientsamtalene, hadde hatt sin sykehusturnustjeneste på lokalsykehus. - Vår tolkning er at de som har jobbet ved lokalsykehus, kanskje har vært i en arbeidssituasjon hvor de i større grad enn på et stort sykehus, har hatt bedre muligheter for å ta seg tid til å snakke med pasientene - samtidig som de har lært seg å stå i tidspresset, sier førsteforfatter Tore Gude til Dagens Medisin. Han er professor emeritus ved Institutt for atferdsvitenskap ved UiO og psykoterapiveileder ved Modum Bad.

Les mer »

09.01.2013

Næringsutvikling og sårbarhet lokalt

Telemarksforsking har utarbeidet Nærings-NM for NHO for niende gang, en oversikt over næringsutviklingen i kommuner, regioner og fylker. Samme institusjon har på oppdrag fra Distriktssenteret laget oversikt over hvilke kommuner som er mest sårbare, med grunnlag i næringsgrunnlaget. Det er ikke størrelsen det kommer ann på.

Les mer »

09.01.2013

Oftere obduksjoner nær store sykehus

Obduksjon kan gi vesentlig informasjon om dødsårsaker, især ved uklare og mistenkelige dødsfall, men obduksjonsfrekvensen har falt i mange land de siste tiårene. Norske forskere har nå kartlagt praksis ved begjæring av rettslig obduksjon i Midt-Norge. Ratene var lavere i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag – mest slående var forskjellen ved selvmord: 11 % versus 91 %.

Les mer »

08.01.2013

Konferanse om demensutredning tilpasset samisk

Arran Lulesamisk senter og Universitetet i Nordland arrangerer konferanse i Bodø 11. og 12. februar 2013 der demensutredning tilpasset samisk språk og kultur er tema. Innledere fra hele Nord-Norge og en forsker fra Helsinki står på programmet. Målgruppe er helsepersonell i samisk språkforvatningsområde og forskere med interesse for samisk språk og kultur.

Les mer »

07.01.2013

Urban og rural hjemmebasert terminalomsorg

En kanadisk studie har sammenliknet pårørendes erfaringer med å ha omsorg for terminalt syke i by og i distriktene. Tidligere har man funnet at store avstander og mangel på helsepersonell har gjort tilbudet dårligere ruralt. Denne studen viste at de pårørendes erfaringer i by og land var like på flere punkt, men på landet ble fastlegene mer brukt, de brukte mer legevakt og akuttmottak og fikk mer hjelp fra apotek. I byene ble ulike avlastningstiltak mer brukt.

Les mer »

03.01.2013

Hjerneslagpasienter utfordring utenfor institusjonene

En avhandling av Gabriele Kitzmüller ved det Helsevitenskapelig fakultet i Tromsø tar for seg erfaringene til pårørende til slagrammede. I forskningsintervjuene tar de opp utfordringer i forhold til funksjonssvikt hos pasienten, men også kommunikasjon med kommuen. Samhandlingsreformen har ført til at familien får et større ansvar: -– Kunnskapsnivået i mange kommuner er ikke godt nok til å møte slike utfordringer.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512