Du er her: Prosjekter » sykestuer / LMS/ DMS/ intermediærenheter

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Rapport om videreutvikling av sykestuemodellen

Helge Garåsen: The Trondheim modell

The Trondheim model. Doktorgradsavhandling (2008)

Forbedring av kommunikasjonen mellom ulike tjenestenivå i helsetjenesten og
implementering av intermediær behandling i et sykehjem kan medføre bedre helse- og
omsorgstjenester for eldre pasienter. Effekter på kort og lang sikt.

Til toppen av siden

Sykestuer/ LMS/ DMS/ Intermediærenheter

 

1. Acute admissions to a community hospital: experiences from Hallingdal sjukestugu.

Lappegard Ø, Hjortdahl P. Scand J Public Health. 2012 Jun;40(4):309-15.

Conclusion: The experiences from Hallingdal sjukestugu indicate that it is feasible to give a selected group of patients an alternative to acute admissions to a general hospital.

2. Perceived quality of an alternative to acute hospitalization: An analytical study at a community hospital in Hallingdal, Norway.

Lappegard O, Hjortdahl P. Soc Sci Med. 2014 Aug 15;119C:27-35. 

Tema: pasienters og de lokalt ansvarliges vurderinger av det høyt rangerte Ringerike sykehus i forhold til Sjukestugu i Ål, Hallingdal. Metode: validert spørreskjema til randomiserte pasientgrupper, intervjuer og fokusgrupper. Pasientene var mest fornøyde med Sjukestugu: stille og hjemlig atmosfære, oversiktlig institusjon, tette bånd til lokalsamfunn og kontinuitet i pasient-personell-forholdet. De profesjonelle og lokalt ansvarlige vektla et tverrfaglig og holistisk tilbud, lokalt eierskap, nærhet til de lokale fastlegene og tett samarbeid med spesialistene på sykehuset. Artikkelen skriver seg inn i forskningsfeltet "Geography on health care provision" som vektlegger at helsetjenestene ikke kan sees isolert fra sosio-økonomisk og kulturell kontekst.

Cambridgeforsker Stephen Gillams kunnskapsoppsummering om erfaringer fra "Shifting the balance" i England, presentert ved Kunskapssenterets årskonferanse sept. 2010


Professor Ivar Aaraas sin avhandling fra 1998: Sykestuer i Finnmark. En studie av bruk og nytteverdi 

 

Sykestuemodellen, nøkkel til bedre samhandling i helsetjenesten – la sykestuene leve!
I Aaraas E Langfeldt G Ersdal D Haga. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:702-5

 


 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512